top of page

המשרד מלווה מאות בניינים של התחדשות עירונית ברחבי ישראל, פרויקטים המצויים בשלבים כאלה ואחרים (התקשרות, חוזים, תכנון, תב"ע היתר, עליה על הקרקע, בניה, מסירות וכד') לאור ההיקף הרחב לא ניתן לציג את כולם.

bottom of page