top of page

הצלחות המשרד

בר יהודה הררי ושות.jpg

יצוג בעלי הדירות - מתחם בר יהודה

לאחר שנים של עבודה מול הרשויות המקומיות בליווי בעלי הדירות, הוכנס מתחם בר יהודה למתחם התחדשות עירונית קרית נודאו בזכות התנגדות משרדנו לתכנית להתחדשות עירונית קרית נורדאו, תוך דרישה לכלול את מתחם בר יהודה בתוך התכנית להתחדשות קרית נרדאו - ההתנגדות התקבלה - המתחם יוצא לפינוי בינוי

יצוג בעלי הדירות - מתחם נחל הבשור

עו"ד פינוי בינוי

הררי ושות' מלווים את בעלי הזכויות במתחם נחל הבשור זה מספר שנים, לאחר עבודה מאומצת מול הרשויות הוכנס המתחם למדיניות יפו והוגדר תחת בניה גבוה (בזכות משרדנו), בדצמבר 2022, פרסמה התכנית החדשה של המתחם המיועד לפינוי בינוי  

יצוג בעלי הדירות - מתחם בן גמלא

הררי ושות' מלווים את בעלי הזכויות במתחם בן גמלא רמתים, זה מספר שנים, לאחר עבודה מאומצת מול הרשויות הוכנס המתחם למדיניות לב העיר הוד השרון והוגדר כמתחם לפינוי בינוי בעירוב שימושים (בזכות משרדנו). 

עו"ד פינוי בינוי

יצוג בעלי הדירות - מתחם הבנים

עו"ד פינוי בינוי

הררי ושות' מלווים את בעלי הזכויות במתחם הבנים, זה מספר שנים, לאחר עבודה מאומצת מול הרשויות הוכנס המתחם למדיניות לב העיר הוד השרון והוגדר כמתחם לפינוי בינוי בעירוב שימושים (בזכות משרדנו). 

יצוג בעלי הדירות - מתחם סוקולוב

עו"ד פינוי בינוי

הררי ושות' מלווים את בעלי הזכויות במתחם סוקולוב, זה מספר שנים, לאחר עבודה מאומצת מול הרשויות הוכנס המתחם כחלק ממתחם לפינוי בינוי בעירוב שימושים מסלול רשויות. 

עו"ד פינוי בינוי

פרויקט מסריק בת ים, יוצא לדרך

עו"ד פינוי בינוי

מתחם "שילר" פתח תקווה, יוצא לדרך

 למשרד הצלחות רבות נוספות בפרויקטים רבים נוספים

למשרדנו הצלחות נוספות רבות, למשל בתחום התכנון והבניה מול הרשויות המקומית תל אביב - לאחר שהוגש ערר בעניני תכנון ובניה אל הועדה המחוזית תל אביב, במסגרת זכה משרדנו ונתקבלו כל טענותיו פנתה עיריית תל אביב לבית המשפט המחוזי וגם שם זכה משרדנו אל מול הועדה המקומית תל אביב.

bottom of page